spinner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Hicoria Hosting s.r.o.

Základní ustanovení

 • Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 • Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je společnost Hicoria Hosting s.r.o., IČO: 05870313, se sídlem Úpická 460, 542 33, Rtyně v Podkrkonoší, Česká republika.
  Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 • Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „www.hicoria.com“ na některou z nabízených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popř. zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Při objednání obdrží Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje do administračního centra a další potřebné údaje.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
 • Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 • Zákazník uzavřením Smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje.
 • Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 • V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn pozastavit jeho Služby. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Provozovatel oprávněn službu zrušit.
 • Pozastavením služby se rozumí znefunkčnění dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě. Zákazník současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která ke Službě patří, a lze je získat pouze prodloužením platnosti Služby nebo uhrazením poplatku za obnovu dat ze zálohy
 • Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 • Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 • Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 • Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
 • Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
 • Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
 • O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Provozovatel povinen informovat Zákazníka na svých WWW stránkách v rámci možností s dostatečným předstihem.
 • Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.
 • V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem, kontaktním formulářem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem, kontaktním formulářem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 • Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 • Provozovatel nezodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

 • Rozsah a podmínky poskytování zákaznické podpory jsou specifikovány v podmínkách jednotlivých služeb.
 • V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Zákazníkovi základní informace, návody a rady. Pokud Zákazník žádá po Provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika Provozovatele a který byl způsoben chybou na straně Zákazníka či následkem nesprávného užívání Služby, může Provozovatel po Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika podle aktuálního ceníku.

Vyúčtování a platby

 • Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Provozovatele „www.hicoria.com“. Změny v ceníku Provozovatel včas oznamuje na stejných stránkách.
 • Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu Zákazníka. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě.
 • Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv výzvu k platbě do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 • Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl, může Provozovatel zcela zrušit hned po skončení předplaceného období či hned po termínu dohodnuté výpovědi.
 • Neuhrazení faktury či zálohové faktury nemá vliv na předplatné období. Zákazník je povinen uhradit provoz služby i za dobu, kdy byla Provozovatelem pozastavena.
 • Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek :
  a)platba je zaslána na správný účet Provozovatele
  b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet Provozovatele
  e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
 • Zákazník nemá nárok na výběr přebytkového kreditu ze svého účtu.

Platební metody

 • Jakýmkoliv užitím VIP platebních metod (dále jen VIP) (do tohoto označení spadají následující procesy: zaplacení, propagace a obdržení platby) souhlasí zákazník automaticky s těmito podmínkami.
 • Plátcem je osoba provádějící a platící transakci.
 • Provedením VIP souhlasí Plátce automaticky s těmito podmínkami.
 • Plátce i Zákazník se zříkají jakéhokoliv nároku na vrácení peněz za odeslanou platbu přes platební systém společnosti Hicoria Hosting s.r.o (dále jen platební systém). Tento platební systém zahrnuje platby přes SMS, platby přes platební brány Pays.cz a GoPay, transakce přes platformu paysafecard a standardní bankovní převody.
 • Zákazník se zavazuje, že částku obdrženou z VIP použije pouze na provoz serveru a ne pro osobní účely.
 • Žádost o fakturu musí zákazník zaslat na e-mail hicoria@hicoria.com. V e-mailu musí být uvedeny relevantní informace, na základě kterých lze transakci jednoznačně určit. Tyto informace se liší pro různé platební systémy:
  • Pro platby přes SMS:
   • číslo ze kterého byla SMS zaslána
   • číslo na které byla SMS zaslána
   • obsah odeslané SMS
   • kontrolní SMS kód z odpovědní SMS
   • datum a čas odeslání SMS
  • Pro platby přes platební brány Pays.cz a GoPay:
   • URL adresa ze které byla provedena platba
   • datum a čas provedení transakce
   • přesná částka transakce
   • platební metoda (kreditní karta, bankovní převod, GoPay účet, Paypal, Bitcoin)
  • Pro transakce provedené přes paysafecard:
   • URL adresa ze které byla provedena platba
   • datum a čas provedení transakce
   • přesná částka transakce
   • dodatečné informace o transakci (např. kód transakce, číslo objednávky, atd.)
  • Pro transakce provedené bankovním převodem:
   • datum a čas provedení transakce
   • číslo účtu ze kterého byla transakce odeslána (IBAN nebo číslo účtu)
   • přesná částka transakce
  • Pro transakce provedené přes kreditový systém:
   • URL adresa ze které byla provedena platba
   • datum a čas provedení transakce
   • přesná částka transakce v kreditech
 • Hicoria Hosting s.r.o. zaručuje, že korektně zaslaná transakce bude správně zpracována a kredity budou připsány uživateli, který je identifikován pomocí platebního systému. V případě že správně zaslaná transakce není přičtena, provede zákazník reklamaci dle bodu 8.
 • Pro reklamace je zákazník povinen ponechat si veškeré informace, pomocí kterých lze transakci dohledat. Tyto informace byly zmíněny výše v bodu 6 včetně všech jeho podsekcí. Reklamaci je zákazník povinen uplatnit požadavkem přes ticketový systém na adrese: www.hicoria.com/intro/support nebo na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu.
 • V případě předání informací o této platební metodě třetí osobě se zákazník zavazuje tuto osobu informovat o těchto podmínkách a uvést vždy správnou částku dané transakce ve svém platebním systému.
 • Při propagaci libovolné varianty VIP je zákazník povinen vždy uvést správnou částku včetně informací o provozovateli. Informace o provozovateli: "Provozovatelem služby je společnost Hicoria Hosting s.r.o.".
 • V případě nedodržení podmínek se zákazník vystavuje riziku zrušení uživatelského účtu a terminace služeb bez nároku na vrácení peněz.
 • Hicoria Hosting s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Práva a povinnosti poskytovatele

 • Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 • Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi formou informace na WWW stránkách Provozovatele nebo písemně na email Zákazníka.
 • Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek, zneužití poskytované služby nebo porušení zákonů České republiky.
 • V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka smazána a uložena na náhradním nosiči. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník je povinen používat služby podle návodů a instrukcí dodaných Provozovatelem.
 • Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 • Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
 • Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Provozovatele.
 • Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 • Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty atd.
 • Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.
 • Zákazník ručí Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.
 • Při zakoupení serveru pro hru Minecraft na verzi 1.7.10 nebo novější, zákazník souhlasí s dohodou o provozování minecraftových serverů ("EULA") vydanou studiem MOJANG.

Vyloučení z provozu

 • Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
  - je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
  - je v rozporu s dobrými mravy - porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
  - rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
  - přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
  - přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
  - ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
 • Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 • Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 • Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
 • Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám.
 • Provozovatel je oprávněn omezit provoz služby v případě, že Zákazník pro jejich provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené.
 • Provozovatel je oprávněn v případě opakovaného porušování zákonů České republiky s okamžitou platností ukončit provoz veškerých služeb zákazníka a zablokování přístupu k administraci jeho účtu do ukončení vyšetřování Policie ČR případně jiného orgánu státní moci k tomu oprávněnému.

Dodání zboží a storno objednaného zboží (platí při objednávce zboží)

 • Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může ve smyslu obchodních podmínek zákazník uhradit způsoby uvedenými v sekci „Platební metody“, včetně možnosti transferu kreditů přes kreditový systém. Využití možnosti transferu kreditů přes kreditový systém se považuje za úhradu objednávky. Zákazník má právo využít na objednávku zboží i online platbu prostřednictvím platby kartou nebo rychlým bankovním převodem.
 • Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do čtrnácti pracovních dnů (pro území ČR) a nejpozději do třiceti pracovních dnů (pro území SR) od uhrazení ceny v objednávce nebo od přijetí objednávky společností Hicoria hosting s.r.o. V případě, že provozovatel nemá požadované zboží skladem, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do šesti týdnů od momentu přijetí objednávky objednávajícím.
 • Pokud doba dodání uvedená v bodě č. 2 tohoto odstavce bude z technických důvodů nesplnitelná společnost Hicoria Hosting s.r.o. se zavazuje neprodleně o tom informovat zákazníka a v případě, že nedojde ke vzájemné dohodě mezi provozovatelem a zákazníkem, ani k dohodě o jiném náhradním plněním, provozovatel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy zákazníkovi byla oznámena nesplnitelnost doby dodání objednávky, vrátit částku za zboží a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny objednávky, pokud se provozovatel a zákazník nedohodnou jinak.
 • Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které nemůže provozovatel přímo ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží zákazníkovi – především, ale nikoli výhradně, okolnosti vyšší moci a v takovém případě se použije postup podle bodu 3 tohoto odstavce.
 • Za okolnosti vyšší moci se pro účely těchto obchodních podmínek považuje každá událost, která je nezávislá na vůli zákazníka nebo provozovatele, která znemožňuje plnění smluvních závazků, přičemž tuto okolnost nebylo možné předvídat v době vzniku obchodních podmínek. Za vyšší moc se z hlediska obchodních podmínek považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoli kontrolu zákazníka nebo provozovatele. Po dobu trvání okolností vyšší moci se plnění závazků podle těchto obchodních podmínek pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
 • Společně s kupní částkou je zákazník povinen uhradit provozovateli náklady spojené s balením a dodáním zboží na základě dohody stanovené v kupní smlouvě.
 • Kupní částkou se pro účely dodání zboží rozumí sumář kupní ceny, ceny balení zboží a cenu dodání zboží, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak nebo nejde o součást propagační či jiné akce společnosti.
 • Prodávající může požadovat od zákazníka zálohovou platbu předem, pokud je tak stanoveno v kupní smlouvě.
 • Odpovědnost za poškození nebo ztrátu přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s obchodními podmínkami tak neučinil.
 • Ustanoveními této sekce není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a u společnosti Hicoria Hosting, s.r.o. nakupuje jako spotřebitel, k odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v rámci příslušných právních předpisů. Takový zákazník, vystupující v roli spotřebitele, může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (resp. provést storno své objednávky) i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Provozovatel má právo neakceptovat objednávku nebo její část a rovněž má právo odstoupit od smlouvy či její části, není-li z technických příčin možné dodání zboží ve stanovené lhůtě a podle podmínek objednávky nebo se výrazným způsobem změnila účtovaná cena zboží.

Poučení zákazníka o právu odstoupit od smlouvy (platí při objednávce zboží)

 • Zákazník, který ve vztahu ke společnosti Hicoria Hosting s. r. o. vystupuje jako kupující, bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavku kupujícího nebo speciálně pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném digitálním nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a provozovatel před uzavřením smlouvy oznámil zákazníkovi, že nemá právo na odstoupení od smlouvy, což tímto činí. Zároveň bere zákazník na vědomí, že aplikováním digitálního kódu zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy v případech, kdy při uzavírání kupní smlouvy vystupoval jako strana své podnikatelské činnosti.
 • V případě, že nejde o případ stanovený v bodě 1 nebo v bodě 2 tohoto odstavce, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník zaslat na adresu sídla provozovatele a zároveň na adresu elektronické pošty prodávajícího hicoria@hicoria.com.
 • V případě, že zákazník odstoupí od kupní smlouvy, je povinen zaslat zboží prodávajícímu bezodkladně, společně s fyzickou kopií odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději však do 7 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 3 tohoto odstavce vrátí provozovatel částku kupujícímu stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny objednávky, pokud se provozovatel a zákazník nedohodnou jinak.
 • Předcházející ustanovení neplatí v případě platby za zboží prostřednictvím platby za zboží kredity, v takovém případě bude částka vrácená zákazníkovi formou kreditů. Tyto prostředky jsou vráceny zákazníkovi do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem provozovateli.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanoveními § 1829 ods. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě se v případě vrácení peněz použijí ustanovení bodu 5 tohoto odstavce.
 • Odstoupení od smlouvy lze realizovat výhradně v místě uzavření kupní smlouvy – Hicoria hosting s. r. o., Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, či elektronickou poštou na adrese hicoria@hicoria.com.

Přeprava a dodání zboží (platí při objednávce zboží)

 • Zákazník si při vytváření objednávky zboží určuje způsob dodání zboží výběrem z několika možností dodání zboží. Označení způsobu dodání zboží je závazné.
 • Dodání zboží lze dohodnout i jinak, přičemž s takovým dodáním zboží jiným způsobem musí souhlasit Zákazník i Provozovatel.
 • V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku Zákazníka, Zákazník na sebe přebírá riziko spojené s tímto způsobem dopravy, stejně jako odpovědnost za případné dodatečné náklady spojené s takto dohodnutým způsobem dopravy.
 • Zákazník je povinen převzít zboží při jeho dodání, bylo-li dohodnuto dodání zboží Provozovatelem na místo určené v objednávce.
 • Zákazník je při převzetí zboží povinen zkontrolovat jeho neporušenost a v případě zjištění jakékoli závady nebo poškození obalu neprodleně oznámit přepravci. V případě, že jde o takové porušení obalu, které nasvědčuje neoprávněnému vniknutí do zásilky, kupující není povinen od přepravce zásilku převzít.
 • Postupem podle bodu 5 předchozího ustanovení nejsou dotčena práva kupující z odpovědnosti za vady zboží, jakož i další práva, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zákazník a Provozovatel mají právo ustanovení zvláštních dodacích podmínek při přepravě zboží.

Odpovědnost za vady (platí při objednávce zboží)

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Tato odpovědnost za vady se vztahuje výslovně na fyzické zboží, nikoli na provozovanou službu.
 • Provozovatel prohlašuje, že zboží při převzetí nemá žádné viditelné nebo skryté vady. Ve vztahu k zákazníkovi provozovatel odpovídá především za to, že v době převzetí zboží zákazníkem:
  • zboží vyhovuje obecně závazným právním předpisům.
  • má zboží takové vlastnosti, které byly předmětem objednávky ze strany zákazníka a že má takové vlastnosti a funkce, které Provozovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu a funkci zboží na základě provedené reklamy.
  • je zboží vhodné k tomu, aby bylo používáno k účelu, který uvádí Provozovatel nebo je vhodné k takovému použití, jaké se obecně od daného zboží obvykle očekává.
  • zboží kvalitou odpovídá velikostí, tvarům a zpracováním dohodnutému vzorku nebo dohodnuté předloze, byla-li kvalita dohodnuta na základě vzoru podle předlohy.
  • zboží je v odpovídajícím množství, hmotnosti nebo hodnotě digitální licence.
 • Provozovateli vyplývá povinnost z vadného plnění alespoň v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li zákazník provozovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadný zboží užívat.
 • Práva a odpovědnost za vady zboží se uplatňují u Provozovatele. Je-li v potvrzení, které je vydáno zákazníkovi v souvislosti rozsahu práv z odpovědnosti za škody (dle ustanovení § 2166 Občanského zákoníku) uvedena jiná osoba, která je zodpovědná za opravu, a nachází se geograficky blíže, uplatní kupující právo na opravu u té osoby, která je určena k provedení opravy. S výjimkou případů uvedených v předchozí větě je provozovatel povinen přijmout reklamaci v kterémkoli ze svých provozů (pokud je má zřízeno), případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • V případě podané reklamace je Provozovatel povinen vystavit Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník své právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník preferuje a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace v souladu se zákonem.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží může Zákazník uplatnit především na adrese Hicoria Hosting s.r.o., Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, či elektronickou poštou na adrese hicoria@hicoria.com. Využít pro účely reklamace lze i integrovaný systém podpory na webovém sídle Provozovatele.
 • Zákazník uvede Provozovateli, jaké právo si zvolil přímo při oznámení vady, nebo neprodleně po oznámení vady. Provedenou volbu může Zákazník změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele. Předchozí věta neplatí v případě, že Zákazník žádá o opravu vady, která se v rámci reklamace ukáže jako vadou neopravitelnou.
 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě č. 3 této části, Zákazník je oprávněn požadovat nové zboží, které bude bez vad, pokud to není k povaze závady nepřiměřené. V případě, že je to k povaze vady zboží neúměrné, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady a to za předpokladu, že není ve stavu zboží řádně užíváno pro opakovaný výskyt vady nebo výskytu většího počtu vad. Zákazníkovi v takovém případě vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník má právo na přiměřenou slevu z ceny v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží, které by bylo bez vad.
 • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Provozovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Ochrana informací a ochrana osobních údajů

 • Provozovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.
 • Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

Doba trvání dohody a její zánik

 • Dobu trvání dohody a její zánik upravují smluvní podmínky konkrétních služeb.
 • Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.
 • Minimální doba po kterou musí být služba vedena je 1 týden.
 • Předčasné ukončení služby je možné, při předčasném zrušení služby dojde ke stržení poplatku 15 % ze zbývajícího období služby.
 • Služba může být předčasně zrušena pouze na konci minimálního fakturačního období (dále jen fakturační období) dané služby, které je rovno nejmenší době, na kterou lze daný server objednat. Tedy den před a v den konce fakturačního období dané služby pokud je fakturační období kratší než 1 měsíc. V případě fakturačního období o délce 1 měsíc nebo delší platí dva dny před, den před a v den konce fakturačního období. Jednotlivá fakturační období jsou dostupná v objednávce dané služby.

REKLAMACE

 • V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to požadavkem přes ticketový systém na adrese: www.hicoria.com/intro/support nebo na adresu sídla společnosti, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 • Zákazník je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.
 • Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.
 • V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.

Nedílnou součástí těchto VOP je ceník dodatečných služeb, který je dostupný na adrese https://hicoria.com/intro/home/price-list

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.3.2018V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kontakty

 • Hicoria Hosting s.r.o.
 • Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
 • IČO: 05870313
 • DIČ: CZ05870313
 • E-mail: hicoria@hicoria.com
 • Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Něco z našeho blogu

Kontakty

 • Hicoria Hosting s.r.o.
 • Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
 • IČO: 05870313
 • DIČ: CZ05870313
 • E-mail: hicoria@hicoria.com
 • Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontakty

 • Hicoria Hosting s.r.o.
 • ADRESA: Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, Česká republika
 • IČO: 05870313
 • DIČ: CZ05870313
 • E-mail: hicoria@hicoria.com
 • Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Nastavení cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.